Z życia szkoły O szkoleHistoriaDokumenty80 - leciePodział godzin

GronoSzkoła z klasąWF z klasąComeniusLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

Chronimy Dzieci

Nasza szkoła w roku szkolnym 2016/2017 realizowała zadania ogólnopolskiego programu Chronimy dzieci”.

Wszystkie zadania i standardy wymagane w programie zostały spełnione i pozytywnie ocenione przez ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i tym samym nasza placówka uzyskała certyfikat "Chronimy Dzieci"

 

O programie

Cele programu

Dokument "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem"

Zajęcia profilaktyczne w klasach I - III

Broszura dla rodziców - "Proste rozmowy na trudne tematy"

Film animowany 'Gadki z psem"

Film animowany "Rada Europy do dzieci: wszystko co zakrywa  bielizna jest Twoje"

Broszura dla rodziców "Chroń dziecko w sieci"

Film animowany dla rodziców w ramach kampanii "Chroń dziecko w sieci"

Kurs internetowy dla rodziców "Bezpiecznie Tu i Tam"

Strona internetowa "MAMA, TATA, TABLET"

Film animowany "Homo tabletis"

 

 

O programie

Chronimy Dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

Program „Chronimy Dzieci” jest realizowany w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.

do góry

Cele programu

Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w Polityce Ochrony Dzieci ustalonej w placówce oraz podnoszenie kompetencji personelu i rodziców w  zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Program zakłada również przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu „Chronimy Dzieci” przez placówkę oznacza, m.in. że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu

 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować

 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

W ramach programu został opracowany dokument pod nazwą „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem", w którym zawarte są między innymi procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określą krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, rówieśników, członków rodziny oraz personelu placówki.

W ramach programu w klasach będą są zajęcia (dostosowane do wieku uczniów)

 • o prawach dziecka,

 • na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem

 •  z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej

 • o zagrożeniach bezpieczeństwa w internecie.

Dzieci uzyskują także informację, do kogo mogą się zwrócić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej:

www.chronimydzieci.pl

Zachęcamy także do zapoznania się ze stroną:

www.edukacja.fdds.pl

Jest to platforma edukacyjna dla profesjonalistów, na której znajdują się materiały przydatne także dla rodziców.

do góry

Zajęcia profilaktyczne w klasach I - III

W ramach programu w klasach I – III przeprowadzony został cykl zajęć z zakresu profilaktyki przemocy, których celem jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia. Zajęcia prowadzone w oparciu o scenariusze przygotowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) uwzględniają możliwości rozwojowe dzieci i były prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmu animowanego. 

Uczniowie poznawali bezpieczne zasady, które należy stosować w trudnych sytuacjach.

Forma zabawowa zajęć przy wykorzystaniu takich form pracy jak dyskusja, praca w parach, rysunek, głosowanie sprzyjała aktywności uczniów.

Zajęcia przeprowadzono podczas trzech lub czterech spotkań (w zależności od potrzeb grupy) i uwzględniały następujące zagadnienia:

Temat 1 – „Emocje – znam, nazywam, rozpoznaję”

Temat 2 – „Mówię głośno, na co się nie zgadzam”

Temat 3 – „Dobrze robisz, mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją”

Temat 4 – „Moje ciało jest moje”.

W trakcie zajęć dzieci uczyły się:

·         rozpoznawać i nazywać emocje – u siebie i u innych,

·         rozpoznawać bezpieczne i niebezpieczne sytuacje,

·         co należy robić, gdy ktoś robi dziecku coś, co mu się nie podoba, albo je krzywdzi,

·         odróżniać dobrą i złą tajemnicę,

·         do kogo zwrócić się w trudnych sytuacjach,

·         jak odróżnić zły i dobry dotyk.

Temat wprowadzający o emocjach jest ważny ze względu na użyteczność w rozpoznawaniu i nazywaniu przez dziecko sytuacji potencjalnie zagrażających.

Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Bardzo ważne jest, aby dzieci zwracały się o pomoc do dorosłych i umiały mówić o trudnych dla nich zdarzeniach.

Na tematy związane z bezpieczeństwem dziecka powinni oczywiście rozmawiać przede wszystkim rodzice (opiekunowie). Podczas rozmów z dzieckiem można wykorzystać materiały zawarte na stronie www.gadki.fdds.pl. Są tam przydatne wskazówki jak rozmawiać z dzieckiem na trudne  i ważne tematy (Proste rozmowy na trudne tematy).

Specjalnie dla dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała krótki film animowany pt. "Gadki z psem" dotyczący zasad ochrony przed krzywdzeniem.

Krystyna Samborska

do góry