Z życia szkoły O szkoleHistoriaDokumenty80 - leciePodział godzin

GronoSzkoła z klasąWF z klasąComeniusLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

 

Ogłoszenia


Wydłużenie przerw obiadowych

Projekt "MOJA WIEDZA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Informacja o i - dzienniku

Harmonogram spotkań z rodzicami w r. szk. 2018/2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w r. szk.2018/2019

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w r. szk. 2018/2019


Projekt „MOJA WIEDZA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie przystąpiła do Projektu „MOJA WIEDZA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja uczniów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie odbędzie się na podstawie formularzy zgłoszeniowych składanych w biurze rekrutacyjnym – sekretariacie Szkoły – w terminie do 8 października 2018 r.

Poniżej - regulamin rekrutacji.

Projekt "MOJA WIEDZA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" - REGULAMIN REKRUTACJI

do góry


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1. Administratorem Pana/Pani/ucznia danych wymienionych w tym dokumencie jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie,
38 - 400 Krosno, ul. Marii Konopnickiej 5.

2. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Dodatkowo Pana/Pani/ucznia dane osobowe będą przetwarzane  w celach marketingowych, w lokalnych mediach, na stronie internetowej Szkoły oraz na portalu Facebook zgodnie z wyrażoną indywidualnie zgodą.

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa.

5. Odbiorcami Pana/Pani/ucznia danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pan/Pani ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest wymagane ze względu na przepisy prawa.

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl .

do góry


Informacja dla Rodziców o i - Dzienniku

 

do góry


 

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

L. p.

Data spotkania

Rodzaj spotkania

1.

12 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami

2.

3 października 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

3.

21 listopada 2018 r.

Zebrania z rodzicami

4.

5 grudnia 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

5.

16 stycznia 2019 r.

Zebrania z rodzicami (informacja o postępach za I semestr)

6.

6 lutego 2019 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

7.

3 kwietnia 2019 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

8.

8 maja 2019 r.

Zebrania z rodzicami

9.

5 czerwca 2019 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

Konsultacje podczas dni otwartych (indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami) odbywają się w pierwsze środy w miesiącach podanych w tabeli w godz. 17.00 – 18.00


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 12 października 2018 r. - piątek

  • 2 listopada 2018 r. - piątek

  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ośmioklasisty

  • 2 maja 2019 r. - czwartek

 

Dyrektor szkoły

Dorota Patejko

do góry


Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w r. szk. 2018/2019

 

 

do góry